Doświadczenie

1.Doświadczenie zawodowe w zakresie robót naprawczych szczególnie torkretowych prac wzmacniających, wykonywania uszczelnień i kotwień w górnictwie i tunelarstwie.

 • Doszczelnianie i naprawa w kopalniach węgla, rud miedzi, gliny i soli
 • Naprawa szkód górniczych w obiektach budowlanych
 • Roboty zabezpieczające fundamenty, izolacje, podbicia fundamentów, wykonywanie mikropali i kotew w skałach i gruncie
 • Iniekcyjne wzmacnianie słabonośnych gruntów i ich uszczelnianie

2.  Doświadczenie  w robotach naprawczych, wzmacniających i iniekcyjnych obiektów budowlanych i inżynieryjnych

 • Współpraca i nadzór przy wykonywaniu iniekcji wzmacniających i strukturalnych obiektów zabytkowych  oraz iniekcyjne kotwienie murów obronnych i ich podłoża gruntowego
 • Wykonywanie kotew i iniekcji  gruntowych oraz stabilizacja skarp i osuwisk za pomocą mikropali i pali
 • Naprawa kamiennych i betonowych murów oporowych,
 • Wzmacnianie podłoża gruntowego pod remontowanym torowiskiem kolejowym.
 • Naprawa i uszczelnienie przejść podziemnych pod torami kolejowymi, drogami i ulicami
 • Iniekcyjne prace wzmacniające pod stopami fundamentowymi słupów nośnych obiektów handlowych
 • Wzmacnianie obiektów podziemnych takich jak kanały, kolektory i tunele

3Doświadczenie w naprawach konstrukcji żelbetowych, betonowych i murowych w obiektach przemysłowych, mieszkalnych i handlowych

 • Wykonywanie naprawy osadników, zbiorników i konstrukcji żelbetowych w zakładach przemysłowych
 • Wykonywanie napraw budynków mieszkalnych
 • Wykonywanie napraw i wzmacnianie posadzek betonowych
 • Wykonanie betonów natryskowych w obiektach przemysłowych drogowych i murach oporowych
 • Naprawy konstrukcji parkingów wielopoziomowych i podziemnych
 • Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych i murowych taśmami oraz matami z włókien węglowych

4Doświadczenie w pracach uszczelniających i wzmacniających w budowlach hydrotechnicznych, obiektach wodnych i innych

 • Uszczelnianie metodami iniekcyjnymi zbiorników żelbetowych, wodnych, śluz i jazów
 • Uszczelnianie iniekcyjne wycieków wody kolektorach, galeriach nadziemnych i podziemnych
 • Uszczelnianie dylatacji i przerw roboczych, rys i pęknięć
 • Wykonywanie hydroizolacyjnych przepon poziomych i pionowych
 • Doszczelnianie ścian szczelinowych
 • Uszczelnienia płyt fundamentowych o znacznej grubości